conditions générales

A) ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten van CORES DEVELOPMENT N.V., hierna genoemd “de opdrachtgever”, betreffende alle werkzaamheden voor en leveringen of diensten aan de opdrachtgever door haar wederpartij, hierna genoemd “de opdrachtnemer”, en zijn onderdeel daarvan.

1.2

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtnemer mocht verwijzen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en vervalt met het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever.

1.3

Iedere afwijzing van deze voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen en geldt enkel voor de desbetreffende opdracht.

1.4

Onder “de overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zoals vastgelegd in de schriftelijke opdracht (vb. contract, bestelbon,…) van de opdrachtgever waarin de te verrichten werkzaamheden, leveringen of diensten zijn omschreven.

1.5

Onder “de principaal” wordt verstaan de opdrachtgever van de in artikel 1 lid 1 genoemde opdrachtgever, mogelijk de eindgebruiker/ cliënt.

1.6

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in A. Algemeen gedeelte, B. Bijzonder gedeelte; aannemingsvoorwaarden en C. Bijzonder gedeelte; inkoopvoorwaarden.

1.7

Indien sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1

Een overeenkomst wordt pas van kracht na schriftelijke bevestiging (contract, bestelbon,…) door de opdrachtgever.

2.2

Meerwerk en voorts iedere aanvulling op of wijziging van de overeenkomst dient schriftelijk te worden overeengekomen.

2.3

Indien de opdrachtnemer niet binnen de 8 dagen na ontvangst één volledig exemplaar van de overeenkomst ondertekend voor akkoord of weigering heeft teruggestuurd naar de opdrachtgever kan de opdrachtgever de overeenkomst aanzien als niet aanvaard. Ieder begin van uitvoering van de overeenkomst bevestigt alleszins uitdrukkelijk de integrale aanvaarding van de overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden.
Iedere betwisting van deze voorwaarden dient aangetekend te geschieden bij ontvangst van de overeenkomst en voor uitvoering der werken gezien alsdan de opdracht wordt geacht niet bevestigd of gegeven te zijn en er geen overeenstemming is over de overeenkomst.

2.4
Vermeldingen in de overeenkomst of bevestiging welke duidelijk op een vergissing berusten of schrijf- of rekenfouten zijn, binden de opdrachtgever niet.

2.5
Tot de overeenkomst behoren deze algemene voorwaarden, de technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal, staat van aanwijzing of soortgelijke bestekuitbreidingen.
2.6
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen voor onjuistheden en / of onduidelijkheden in de hem verstrekte gegevens, die hij bij een behoorlijke interpretatie had moeten ontdekken en nagelaten heeft de opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk te informeren. De opdrachtnemer wordt verondersteld alle gegevens gecontroleerd te hebben op juistheid en volledigheid.

Artikel 3. Algemene verplichtingen van de opdrachtnemer

3.1

De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever om alle  toepasselijke wetten en reglementen stipt na te leven en als hij deze niet zelf zou kunnen vervullen ingevolge de aard van deze bepalingen, de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

3.2

De opdrachtnemer is verplicht de orders en aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen.

3.3.

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle tekeningen, modellen, constructies, documenten, bedrijfsinformatie en knowhow, afkomstig van de opdrachtgever, welke hem ter kennis werden gebracht of waarvan hij in het bezit is gekomen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

3.4

De opdrachtnemer onthoudt zich van ieder contact met de principaal en in het bijzonder van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en / of aanbiedingen aan de principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en / of wijzigingen, betreffende het werk dat de opdrachtgever voor de principaal uitvoert of werken waarover onderhandelingen worden gevoerd, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

3.5

De opdrachtnemer is verplicht voorafgaand aan de aanvaarding van het werk de conformiteit van de verstrekte afmetingen, hoeveelheden en de plaatselijke toestand, te controleren en wordt dus geacht volledig geïnformeerd te zijn zonder recht op vergoeding voor eventueel meerwerk. Daarbij is het aan de opdrachtnemer om voor zover nodig de opdrachtgever te vragen om informatie, monsters, omschrijvingen en voorts al hetgeen de opdrachtnemer daartoe nodig acht.

3.6

De opdrachtgever is gerechtigd op ieder moment het werk / de goederen te controleren en informatie zoals monsters en certificaten daarop betrekking hebbend te vragen, hetgeen nimmer afbreuk doet aan de aansprakelijkheden van de opdrachtnemer en de rechten van de opdrachtgever in verband daarmee; onder meer in verband met deficiënties, verborgen gebreken of geschiktheid der materialen.

Artikel 4. Eigendom, intellectuele eigendom en vrijwaring

4.1

De in artikel 2.5 genoemde documenten en voorts alle op de overeenkomst betrekking hebbende documenten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt, door of voor de opdrachtgever gemaakt, blijven of worden eigendom van de daarbij als hun maker of ontwerper geldende opdrachtgever.

4.2

De opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer gevrijwaard voor aanspraken wegens inbreuk op auteurs en/of octrooirechten van derden inzake door de opdrachtnemer geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden en zal de opdrachtgever alle schade vergoeden die deze mocht lijden door acties tegen hem van m.b.t. auteur- en/of octrooirechtgerechtigden, dan wel andere rechten uit industriële of intellectuele eigendom.

Artikel 5. Overdracht, uitbesteding en cessie

5.1

Het is de opdrachtnemer zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, of de uitvoering daarvan, aan een derde over te dragen dan wel uit te besteden. Hij dient deze met eigen afdoende gekwalificeerd personeel uit te voeren.

5.2

Indien de overdracht dan wel uitbesteding door de opdrachtgever wordt toegestaan, dan stelt de opdrachtnemer daarover direct een schriftelijke overeenkomst op, waarvan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden deel uitmaken, en zullen beide partijen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn ten opzichte van de opdrachtgever.

5.3

Het is de opdrachtnemer verboden uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op de opdrachtgever zonder diens schriftelijke toestemming aan derden te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

Artikel 6. Verzekering

6.1

De opdrachtnemer is verplicht de financiële gevolgen van zijn mogelijke aansprakelijkheid en deze van de risico’s mbt. de uitvoering van de opdracht te verzekeren, alsook  zijn aansprakelijkheid mbt.  art. 3.101 BW, en is verplicht dit op eerste verzoek aan de opdrachtgever te bewijzen.

6.2

In het bijzonder dient de opdrachtnemer te zorgen voor de verzekering voor afdoende bedragen van:

–          de in artikel 7 omschreven aansprakelijkheden en schadevergoedingsplichten;

–          de producten- en dienstenaansprakelijkheden ook na (op)levering inclusief de aansprakelijkheid voor enige schadeveroorzaking door brand en / of explosie;

–          bij levering of inzet van motorrijtuigen of ander rollend materieel iedere vorm van verplichte aansprakelijkheids- en/of zaakverzekering.

6.3

In alle verzekeringen van de opdrachtnemer moet voorzien worden in een algehele afstand van verhaal behoudens bedrog of opzettelijke fout jegens de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle gevolgen van aansprakelijkheid ontstaan door het door de opdrachtnemer niet naleven van contractuele of wettelijke verplichtingen, diens aanwezigheid of handelingen op de plaats der levering of werken. De vrijwaring of tussenkomst heeft plaats op eerste verzoek van de opdrachtgever.

De mogelijke foutloze aansprakelijkheid van de opdrachtgever in het kader van art. 3.101 BW wordt volledig en zonder enige beperking overgedragen aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer neemt aldus de gehele aansprakelijkheid en alle risico’s van de aanneming/opdracht te zijnen laste, zelfs buiten elke fout en zal  de opdrachtgever op 1ste verzoek en integraal vrijwaren indien laatstgenoemde wordt aangesproken op basis van art. 3.101 BW door enige derde.

7.2

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en kosten, die de opdrachtgever en derden, waaronder de principaal, ten gevolge van wanprestatie of onrechtmatige daad door de opdrachtnemer, mocht lijden.

7.3

Evenzeer is de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door gebruik van zaken door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever, haar personeel en voornoemde derden.

7.4

De opdrachtnemer kan ter zake de hiervoor omschreven aansprakelijkheden geen beroep op overmacht doen.

Artikel 8. Ontbinding

8.1

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden zonder vereiste van ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, ongeacht het recht van de opdrachtgever tot vergoeding van de schade, zodra:

a.        De opdrachtnemer een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of dat de opdrachtgever een dergelijke niet-nakoming gegrond vreest en de opdrachtnemer niet binnen 7 dagen na aanmaning bij aangetekend schrijven aan zijn verplichtingen voldoet of dienaangaande voldoende zekerheid stelt;

b.        De opdrachtnemer (voorlopige) uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie (WCO) of zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming of delen daarvan overdraagt, liquideert of stillegt;
 

c.        Op goederen of rekeningen van de opdrachtnemer enig bewarend dan wel uitvoerend beslag wordt gelegd, wissels worden geprotesteerd dan wel gelijkaardige feiten zich voordoen, en dit beslag of feit niet binnen een redelijke termijn van 14 dagen wordt opgeheven (R.S.Z.-achterstal – verlies registratie)

d.        Bij overmacht, in het bijzonder bij staking, brand of bij ontbinding / beëindiging van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de principaal, zonder zware fout van de opdrachtgever.

8.2

De opdrachtgever dient de gehele of gedeeltelijke ontbinding bij aangetekend schrijven gericht aan de opdrachtnemer te bevestigen.

8.3

Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever kiezen, onverminderd de rechten op schade- en kostenvergoeding, waaronder de meerprijs voor het goed of werk om:

a.        Na voorafgaande schriftelijke mededeling de overeenkomst zelf uit te voeren of te doen uitvoeren en voltooien, met gebruik van door de opdrachtnemer geleverde materialen of reeds verrichte werkzaamheden;

b.        De geleverde materialen voor rekening van de opdrachtnemer aan de opdrachtnemer te retourneren, dan wel het uitgevoerde werk af te breken, met het recht ter zake gedane betalingen terug te vorderen.

8.4

Vorderingen van de opdrachtgever op de opdrachtnemer ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zijn direct opeisbaar.

Artikel 9. Prijzen

9.1

De in de overeenkomst genoemde prijs is vast, tenzij anders overeengekomen, en is exclusief BTW.

9.2

De opdrachtnemer is niet gerechtigd de prijzen te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag.

9.3

De overeengekomen prijs geldt voor de levering franco op de in artikel 19 genoemde plaats en zijn inclusief de kosten van emballage, voor zover overeengekomen, verzekering, in- en uitladen en transport.

Artikel 10. Facturering

10.1

De factuur dient door de opdrachtnemer in de vorm van een pdf-bestand overgemaakt te worden aan de opdrachtgever via volgend e-mailadres: invoices@coresdevelopment.be .

10.2

Elke factuur dient in één afzonderlijk pdf-bestand verstuurd te worden. Op elke factuur dient het projectnummer vermeld te worden.
10.3.
Facturen dienen vanzelfsprekend ook te vermelden: het nummer van de bestelbon van de opdrachtgever, het werk, de datum van de overeenkomst, het totaalbedrag van de overeengekomen prijs, een juiste en gespecificeerde omschrijving van hetgeen waarvoor betaling wordt gevraagd.

10.4
Facturen die niet voldoen aan de voornoemde voorwaarden worden niet in behandeling genomen en onbetaald geretourneerd, of als niet verzonden beschouwd.

Artikel 11. Betaling

11.1

Facturen van de opdrachtnemer worden door de opdrachtgever betaald binnen 30 dagen vanaf het einde van de maand waarin de factuur is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan  de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente maar eerst verschuldigd zijn  nadat vijftien  werkdagen zijn verstreken en na per aangetekende post verstuurde aanmaning met verzoek tot betaling door de opdrachtnemer.

11.2

Is overeengekomen dat bedragen bij vooruitbetaling worden voldaan, dan is de opdrachtgever gerechtigd een naar zijn oordeel genoegzame zekerheidsstelling te verlangen voor de bij vooruitbetaling te betalen bedragen.

11.3

De betaling van facturen ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid.

11.4

De bepalingen van  artikel 17.1, 17.2 en 17.4 zijn  mutatis mutandis van toepassing.

11.5

De opdrachtgever is gerechtigd om bij opeenvolgende bestellingen op de betaling der facturen 10% in te houden als zekerheid.

Artikel 12. Toepasselijk recht / geschillenregeling

Op de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend het Belgische recht toepasselijk. Alle geschillen in verband met de totstandkoming, draagwijdte, interpretatie, uitvoering en andere zullen enkel kunnen worden beslecht door de rechtbanken en hoven van het arrondissement  Antwerpen, afdeling Antwerpen.

B) BIJZONDER GEDEELTE – AANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 13. Planning, aanvang en oplevering van het werk

13.1

De opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in het werkschema en/of de uitvoeringtermijn aan te brengen, indien de voortgang der werken of andere objectieve omstandigheden daartoe noodzaken, zonder dat de opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van schade en kosten als gevolg daarvan. De opdrachtnemer kan in dat geval ook  geen  meerkost of meerwerk in rekening  brengen.

13.2

Ingeval van stagnatie of vertraging veroorzaakt door de opdrachtnemer is deze volledig aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt en alle eventuele schadevergoedingen die de opdrachtgever ten gevolge hiervan aan de principaal of enige andere derde verschuldigd is. De opdrachtgever mag deze verrekenen met de  ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde vergoeding.

De opdrachtnemer is aldus ook volledig aansprakelijk voor boetes door de principaal aan de opdrachtgever opgelegd wegens te late oplevering van het bouwwerk, ten gevolge van door de opdrachtnemer veroorzaakt stagnatie, waarbij de opdrachtnemer de opdrachtgever reeds nu voor alsdan machtigt deze boetes op hem te verhalen, eventueel door inhouding op het door de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde.

13.3

Overmacht kan aanleiding geven tot schorsing van de uitvoeringstermijnen of verlenging ervan. Onder overmacht wordt verstaan: elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de opdrachtnemer of die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten. De opdrachtnemer wordt evenwel geacht bij het aannemen van de bestelling het nodige te hebben voorzien om een correcte en tijdige uitvoering te verzekeren. Slechte weersomstandigheden en bevoorradingsproblemen kunnen niet beschouwd worden als overmacht.

13.4

Het is de opdrachtnemer bekend dat diverse werken tegelijkertijd door meerdere firma’s op de werf worden uitgevoerd. Hij zal hier rekening mee houden bij de uitvoering der werken. Behoudens opzettelijke fout in hoofde van de opdrachtgever, draagt de opdrachtnemer alle aansprakelijkheden in de meest algemene betekenis in relatie tot zijn werken, incl. art. 3.101 BW en de toepasselijke bepalingen van de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

13.5

Uitsluitend de globale oplevering van het hele werk door de opdrachtgever aan de principaal geldt als oplevering door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever. Noch ingebruikname, noch het uitblijven van klachten gedurende een bepaalde termijn, noch de gehele of gedeeltelijke betaling kunnen worden gezien als aanvaarding of goedkeuring van het werk.

13.6

Bij overschrijding van de tijdstippen van aanvang en oplevering te wijten aan de opdrachtnemer, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van kosten of schade aan de opdrachtnemer en onverminderd het recht van de opdrachtgever naar zijn keuze de nakoming van de overeenkomst en een schadevergoeding te vorderen, terwijl voorts de opdrachtnemer aan de opdrachtgever onverwijld en onmiddellijk een administratieve onkostenvergoeding verschuldigd is van 1.500 Euro.

Artikel 14. Kwaliteit en keuring van het werk

14.1

Het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk en volgens de regels van de kunst, en voorts overeenkomstig de inhoud van de overeenkomst en alle bijlagen erbij in de meest ruime zin en de op het ogenblik van uitvoering strengst geldende technische normen, wetten en overheidsvoorschriften, welke informatie de opdrachtnemer erkent te bezitten; inclusief alle technische normen van toepassing op het werk en het geleverde, onder meer en zeker ook in functie van de bestemming die er aan wordt gegeven. Het is aan de opdrachtnemer hier alle nodige informatie over op te vragen dan wel te verstrekken. Hij is de specialist op zijn domein. Hij kan  hier geenszins inroepen dat de opdrachtgever en/of de architect of andere adviseurs dit dienden te doen.

14.2

Bij afkeuring van het werk of een gedeelte daarvan wordt de opdrachtnemer hiervan schriftelijk door de opdrachtgever geïnformeerd, waarna de opdrachtnemer zorg dient te dragen voor herstel of heruitvoering binnen een in onderling overleg te bepalen redelijke termijn, zonder dat de opdrachtgever verplicht kan zijn om in te staan voor vergoeding van ontstane schade en kosten, onverminderd de rechten van de opdrachtgever omschreven in artikel 7 en 8. Alle kosten en schadevergoedingen ingevolge de afkeuring en ingevolge het herstel of de heruitvoering zullen alleszins integraal voor rekening van de opdrachtnemer zijn.

14.3

Bij afkeuring van het werk of een gedeelte daarvan is de opdrachtgever bovendien gerechtigd de daarop betrekking hebbende betaling op te schorten evenals andere betalingen als duidelijk is dat de opdrachtnemer weigert een correct functionerend werk of goed te leveren zonder gebreken en conform de overeenkomst.

14.4

Goedkeuring of inspectie door de opdrachtgever ontslaat de opdrachtnemer geenszins van garantieverplichtingen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit de overeenkomst of de Wet. De opdrachtgever behoudt al zijn rechten.

Artikel 15. Onderhoud na oplevering

Na de oplevering en aanvaarding, die enkel schriftelijk kan geschieden op verzoek van de opdrachtnemer, blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle deficiënties en gebreken waaronder de lichte verborgen gebreken die binnen een redelijke termijn nadat ze zichtbaar worden of schade of stoornis met zich meebrengen, worden gemeld. Dit geldt ook voor verergeringen van zichtbare gebreken. Alle eventuele herstellingswerken doen een nieuwe aansprakelijkheidstermijn lopen. Er wordt overeengekomen dat alle gebreken waarvoor geen voorbehoud werd gemaakt in één van de processen-verbaal van oplevering, verborgen gebreken zijn. De oplevering en aanvaarding dekken dus enkel manifest zichtbare gebreken op dat ogenblik.

Artikel 16. Naleving arbeids-, fiscale en/of sociale wetgeving en reglementering

16.1
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle reglementaire of wettelijke bepalingen op het vlak van welzijn op het werk, veiligheid en hygiëne, en op het vlak van de algemene arbeidsvoorwaarden na te leven, en die bepalingen ook te doen naleven door zijn eventuele aannemers en onderaannemers.

De opdrachtnemer verbindt zich er eveneens toe de bepalingen op fiscaal vlak en op het vlak van de sociale zekerheid na te leven.

16.2
De opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij geen fiscale en/of sociale schulden heeft waardoor de opdrachtgever en/of principaal er eventueel toe gehouden zou kunnen zijn bedragen van de prijs in te houden en/of die aanleiding zou kunnen geven tot een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van fiscale en/of sociale schulden. De opdrachtgever kan dat bewijs te allen tijde opvragen bij de opdrachtnemer.

16.3
De opdrachtnemer is ertoe gehouden de opdrachtgever en/of principaal te vergoeden voor alle mogelijke aansprakelijkheid, schade, kosten en nadelen die zij lijden of zullen lijden door de fiscale en/of sociale schulden in hoofde van de opdrachtnemer en/of door het niet-naleven van zijn sociale en fiscale verplichtingen.
16.4
De opdrachtnemer zal alle documenten die hij ingevolge de arbeids-, sociale en fiscale wetgeving dient bij te houden, correct invullen met betrekking tot de overeenkomst. De opdrachtgever kan hier inzage van vragen. Als de opdrachtnemer zou menen dat de opdrachtgever enige wettelijke verplichting nalaat te vervullen, dient hij deze hier terstond schriftelijk op te wijzen, anders kan hij dit later om geen enkele reden aan de opdrachtgever of derden tegenwerpen.
16.4
Ter zake de in dit artikel omschreven verplichtingen rust op de opdrachtnemer de plicht iedere wijzigingen en / of inbreuk direct te melden aan de opdrachtgever.

Artikel 17. Compensatie / opschorting

17.1

Alle bedragen welke de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de opdrachtnemer, kan de opdrachtgever direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling compenseren met de bedragen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is of wordt ingevolge eender welke opdracht of bestelling al dan niet met betrekking tot dezelfde werf, hetzelfde gebouw e.d.

17.2

De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om al diens betalingsverplichtingen op te schorten indien de opdrachtnemer een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, ook wanneer door de opdrachtgever en de opdrachtnemer meerdere overeenkomsten zijn gesloten en de niet nakoming slechts een van de overeenkomsten betreft.

17.3

De opdrachtgever is in het bijzonder gerechtigd tot onmiddellijke opschorting van haar betalingsverplichting wanneer blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan een der verplichtingen omschreven in art. 16.

17.4

Bij faillissement van de opdrachtnemer is de opdrachtgever gerechtigd tot opschorting van diens betalingsverplichting tot op het einde van de periode gedurende de welke de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aansprakelijk is jegens haar principaal, zonder welke verhoging dan ook. Alle ingehouden betalingen gelden als zekerheid voor het alsdan voldoen van de wettelijke of contractuele garanties en aansprakelijkheden. De opdrachtnemer stemt hier uitdrukkelijk mee in.

Artikel 18. Bouwplaats

18.1

De opdrachtnemer dient orders en instructies van de opdrachtgever op te volgen.

18.2

De opdrachtnemer dient aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of van een door de opdrachtgever of de principaal ingeschakelde inspecteur of adviseur ter zake de organisatie van de bouwplaats, mede voor wat betreft opslag en veiligheid van materiaal en veiligheid van het uit te voeren werk, op te volgen. De verantwoordelijkheid voor het treffen van voldoende veiligheidsmaatregelen rust integraal op de opdrachtnemer, die de opdrachtgever ter zake volledig vrijwaart voor eventuele aanspraken.

18.3

Algemeen of ter plaatse van het bouwwerk erkende of door de overheid of in de CAO voorgeschreven zon- en feestdagen, vakantie- of andere vrije dagen, gelden ook voor de opdrachtnemer en diens personeel, op het bouwwerk te werk gesteld. De opdrachtgever is voor eventuele schade dientengevolge alsook indien door staking bij de opdrachtgever of derden geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten van de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

18.4

De opdrachtnemer dient de werkzaamheden uit te voeren binnen de op het bouwwerk geldende werktijden.

18.5

De opdrachtnemer dient zijn materieel zelf te lossen en ter plaatse te brengen in het gebouw dan wel de plaats van uitvoering, en dient daartoe zelf te voorzien in de benodigde hulpmiddelen.

18.6

De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat door hem op de bouwplaats gebruikte materialen en / of machines bij een solide verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid onder de binnen de aannemerij gebruikelijke condities, zonder uitsluitingen met betrekking tot schade toegebracht aan onder- en bovengrondse leidingen en kabels inclusief de gevolgen daarvan.

18.7

De opdrachtnemer draagt zorg voor de aanwezigheid van een verantwoordelijk en bevoegd persoon, wiens naam bekend dient te zijn bij de opdrachtgever.

18.8

De opdrachtgever is gerechtigd personeel van de opdrachtnemer de toegang tot het bouwwerk te ontzeggen c.q. te laten verwijderen, bij gebleken ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag e.d.

18.9

De opdrachtnemer neemt de nodige netheid in acht, en draagt zorg voor het regelmatig opruimen en verwijderen van verpakkingsmateriaal, overtollig materiaal en afval.

Afvalstoffen dienen conform de toepasselijke (milieubeschermende) voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever te worden behandeld en gescheiden, en ter verwerking aangeboden aan daartoe erkende instanties en / of bedrijven. Voldoet de opdrachtnemer hier niet aan, na aanzegging daartoe door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever gerechtigd hiervoor zelf zorg te dragen voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

18.10

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn personeel en is gehouden tot het treffen van de vereiste maatregelen conform de ter zake bestaande geldende wettelijke voorschriften, instructies, eisen, deze voorwaarden en voorts de aanwijzingen van de opdrachtgever, de principaal en overheidsinstanties waaronder de Arbeidsinspectie.

18.11

Dient de opdrachtnemer graafwerkzaamheden te verrichten, dan is hij verplicht zich tijdig en voldoende te vergewissen van de juiste ligging van zich eventueel in de bodem bevindende ondergrondse leidingen.

C)BIJZONDER GEDEELTE; INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 19. Wijze en plaats van levering

19.1

Levering geschiedt franco, de goederen reizen derhalve voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

19.2

Beschadigingen ontstaan bij laden, transport en lossen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij deze aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van de opdrachtgever.

19.3

De goederen worden geleverd op de plaats genoemd in de overeenkomst.

19.4

De opdrachtnemer dient de goederen zelf te lossen en met eigen materieel ter plaatse te brengen in het gebouw dan wel de plaats van uitvoering van het werk waarvoor de goederen zijn bestemd.

Artikel 20. Tijdstip van levering

20.1

De goederen worden geleverd op de in de overeenkomst genoemde datum of overeenkomstig het door de opdrachtgever opgesteld leverschema. Is de opdrachtgever niet in staat de goederen op de overeengekomen datum / conform het opgestelde leverschema in ontvangst te nemen, dan is de opdrachtnemer verplicht de goederen te bewaren, beveiligen en alle benodigde maatregelen tot behoud van de kwaliteit te nemen, totdat de levering alsnog plaatsheeft.

20.2

De opdrachtgever is gerechtigd in de overeenkomst dan wel het leverschema genoemde data van levering nader vast te stellen door afroep, en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

20.3

Is de opdrachtnemer niet in staat, of meent hij niet te kunnen leveren op de voorziene data, dan is hij verplicht de opdrachtgever hier onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen.

20.4

Onverminderd het recht van de opdrachtgever om de gedwongen nakoming van de overeenkomst en/of een schadevergoeding te vorderen, is de opdrachtgever alleszins gerechtigd indien niet conform overeenkomst (c.q. conform leverschema) wordt geleverd, de overeenkomst te ontbinden conform het bepaalde in artikel 8.

Artikel 21. Eigendomsovergang

21.1

Direct nadat de goederen conform overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd, gaat de eigendom van deze goederen over op de opdrachtgever.

21.2

Wanneer is overeengekomen dat de eigendom van de goederen reeds voor de levering en goedkeuring op de opdrachtgever overgaat, dan is de opdrachtnemer verplicht deze goederen als een goede huisvader te beheren en te bewaren.

21.3

Bij terugzending en / of non-acceptatie van de goederen worden eigendom en risico geacht niet op de opdrachtgever te zijn overgegaan.

Artikel 22. Acceptatie van de levering

22.1

Eerst na goedkeuring van de levering door de opdrachtgever wordt deze geacht te zijn aanvaard, ongeacht de in artikel 18 omschreven eigendomsovergang. Na datum van levering is de opdrachtgever nog gedurende ten minste 30 werkdagen bevoegd tot keuring, onder welk voorbehoud iedere levering plaatsheeft.

22.2

Goedkeuring en aanvaarding hebben enkel betrekking  op de hoeveelheid en uiterlijke staat van het geleverde, indien het geleverde werd gepakt en/of gebundeld afgeleverd.

22.3

Bij afkeuring wordt de opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk door de opdrachtgever schriftelijk of op enige andere wijze op de hoogte gesteld, en is de opdrachtnemer gehouden het geleverde op eerste verzoek op te halen.

22.4

Onverminderd zijn recht op ontbinding en/of schadevergoeding is de opdrachtgever na afkeuring gerechtigd binnen een door hem te stellen termijn herlevering te verlangen zonder tot enige extra vergoeding gehouden te kunnen zijn.

22.5

De opdrachtgever is gerechtigd de betaling van een afgekeurde levering op te schorten.

Artikel 23. Emballage

23.1

Emballage wordt door de opdrachtgever niet betaald, tenzij anders overeengekomen.

23.2

Eventueel betaalde emballage wordt op eerste verzoek van de opdrachtgever retour genomen onder directe restitutie van het betaalde.

Artikel 24. Gegevensbescherming

24.1

In het kader van deze overeenkomst kan elke partij persoonsgegevens van de andere partij verkrijgen, zoals contactgegevens en details van beroepservaring en -activiteiten. In dit opzicht zullen elk van de partijen in hun hoedanigheid van gegevensverwerker voldoen aan hun verplichtingen voortvloeiend uit toepasselijk recht, met inbegrip van de Belgische

wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (de “wet “) en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”), ook bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).

Indien Opdrachtgever dergelijke persoonsgegevens verwerkt, worden deze verwerkt met als doeleinde de uitvoering van deze Overeenkomst en, meer in het algemeen, het plannen, het beheren en het managen van de bedrijfsactiviteiten van elk bedrijf in groep van Opdrachtgever en, in voorkomend geval, om Opdrachtnemer in deze activiteiten te betrekken. Voor dezelfde doeleinden kunnen deze persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere bedrijven in de groep overal in de wereld. Deze kunnen onder meer verbonden ondernemingen en derden-leveranciers buiten de Europese Economische Ruimte betreffen, in landen die geen bescherming bieden aan persoonlijke gegevens die vergelijkbaar is met die volgens de Belgische wet en de AVG. In een dergelijk scenario zal Opdrachtgever ervoor zorgen dat er voldoende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Iedere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het toegangsrecht tot zijn / haar persoonsgegevens en het recht deze te laten corrigeren in geval van onjuistheden, alsook het recht op wissing en verwerkingsbeperking in bepaalde gevallen, het recht op kopiename, overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie kan bekomen worden in de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website www.coresdevelopment.be.  Met betrekking tot persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden verwerkt, kan dit recht uitgeoefend worden via e-mail: privacy@coresdevelopment.be Bij verzoeken overeenkomstig deze paragraaf zal door de verwerker in elk geval bijstand worden verleend aan de verwerkingsverantwoordelijke om aan deze verzoeken tegemoet te komen.

In het kader van deze Overeenkomst kan de Opdrachtnemer ook Persoonsgegevens voor of namens de Opdrachtgever verwerken. De Opdrachtnemer is de gegevensverwerker van dergelijke persoonsgegevens in de zin van de wet.

De Opdrachtnemer zal:

  • dergelijke persoonsgegevens enkel verwerken voor of namens de Opdrachtgever, zoals noodzakelijk voor het leveren van de Diensten en in overeenstemming met de instructies van de Opdrachtgever, alsook enkel door gemachtigde personen die zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een wettelijke vertrouwelijkheidsplicht zijn gebonden;
  • deze persoonsgegevens vertrouwelijk houden en zich onthouden van het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens aan een derde, behalve met de toestemming van de Opdrachtgever, die onderworpen kan zijn aan bepaalde voorwaarden ter naleving van de wet;
  • adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onthulling of andere
  • vormen van niet toegelaten of onwettige verwerking en in overeenstemming zijn met de beveiligingsprocedures van de Opdrachtgever, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, dit alles overeenkomstig artikel 32 AVG ; en
  • bij de beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, onmiddellijk de persoonsgegevens terugbezorgen aan de Opdrachtgever of ze vernietigen, naar keuze van de Opdrachtgever.

24.2

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van de Opdrachtgever al deze informatie aan de Opdrachtgever terug te bezorgen dan wel te vernietigen en er geen kopieën van te houden.

24.3

Indien de Opdrachtnemer de bepalingen van dit artikel niet naleeft, is hij zonder voorafgaandelijke aanmaning gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 50.000,00 (vijftig duizend) EUR per inbreuk, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever volledig vrijwaren voor elke daad, vordering of eis, kosten, schade of uitgaven (inbegrepen alle kosten van juridische bijstand, zonder enige beperking) welke voortvloeit uit of werd veroorzaakt door inbreuk of voorgehouden inbreuk op een octrooi, merk of naam, auteursrecht, model of andere beschermde rechten gelinkt aan deze Overeenkomst of het Diensten.

24.4

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichting op te leggen aan alle fysieke personen die door haar worden tewerkgesteld of waarmee zij samenwerkt voor de uitvoering van de opdrachten in het kader van deze overeenkomst.

24.5

Eventuele rechtsopvolgers van de Opdrachtnemer zullen eveneens gebonden zijn door de bepalingen van dit artikel.