Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING CORES

Aangezien Cores Development persoonsgegevens van u verwerkt/verzamelt, dienen wij u te wijzen op uw rechten als individu en dit conform de Europese regelgeving terzake (GDPR). De verwerking van uw persoonsgegevens kan gebeuren op grond van een wettelijke verplichting daartoe of het bestaan van een contractuele relatie tussen ons beide. Daarnaast kan de verwerking gebeuren op basis van een gerechtvaardigd belang dat Cores Development heeft of eenvoudig omdat u uw toestemming hebt gegevens tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan steeds meer uitleg opvragen op welke rechtsgrond de verwerking gebeurt via de contactgegevens vermeld aan het einde van deze privacyverklaring.

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:

 • informatie over uw bezoek en het gebruik van onze website (zoals uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van uw bezoek en het aantal bekeken pagina’s);
 • informatie die u ons verschaft bij het invullen van de contactformulieren op onze website, om u in te schrijven op onze websitediensten, onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven;
 • informatie die u ons verschaft in het kader van onze dienstverlening wanneer u hierop beroep doet;
 • informatie die u ons verschaft in het kader van enige andere samenwerking of uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van diensten of goederen;

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • de website te beheren;
 • u de e-mailberichten die u specifiek hebt aangevraagd te versturen;
 • u onze nieuwsbrief en andere commerciële berichten met betrekking tot de website en onze producten, diensten en/of promoties te sturen;
 • te kunnen antwoorden op vragen die u ons stelt en u de gevraagde informatie te verschaffen;
 • u onze diensten optimaal te kunnen verlenen en desgevallend te voldoen aan alle contractuele of wettelijke verplichtingen;
 • de uitvoering van eender welke andere overeenkomst die tussen ons bestaat vlot te laten verlopen;

Waar u persoonlijke gegevens opgeeft voor publicatie op onze website, zullen we deze publiceren of gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons geeft. Zonder uw expliciete toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens niet voor direct marketing aan derden verschaffen. 

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die wij van  u verzamelen/verwerken.

Uw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, directieleden, leveranciers of partners waarmee we samenwerken, in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid omschreven. 

Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden verspreid:

 • in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures;
 • om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen voor het voorkomen van fraude en verlagen van kredietrisico);

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgeven.

De gegevens die we inzamelen kunnen worden bewaard en verwerkt in en overgedragen worden tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de gegevens in overeenstemming met deze privacy kunnen gebruiken. Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen de gegevens die u verschaft, overgedragen worden naar landen die niet over gegevensbeschermingswetten beschikken gelijkaardig aan de wetten die van kracht zijn in de EER. Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die u voor publicatie op de website opgeeft op het internet worden gepubliceerd en kunnen ze wereldwijd beschikbaar worden via het internet. 

U gaat expliciet akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens. 

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat u tevreden bent met deze wijzigingen. 

Uw gegevens worden bijgehouden conform de wettelijke bewaartermijnen of zo lang als noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven en – indien de verwerking uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming – uiterlijk tot op het moment dat u uw toestemming tot het bijhouden ervan intrekt.

Profielen op sociale netwerken

Cores Development heeft profielen op verschillende sociale communicatiemedia op het internet en stelt zich bijgevolg verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens van haar volgers, fans, abonnees en andere gebruikersprofielen die aangemaakt kunnen worden naar aanleiding van deelname aan deze media. Cores Development zal de gegevens die in dergelijke media ingezameld worden, behandelen volgens de parameters van elk sociaal netwerk waarin zij als onderneming aanwezig is en in elk geval volgens de van toepassing zijnde regelgeving inzake gegevensbescherming. Cores Development zal geen gegevens uit die sociale netwerken inzamelen, tenzij met de voorafgaande, expliciete en schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker.

Cookies

Cores Development gebruikt “cookies”, d.w.z. kleine tekstbestanden die zich op de harde schijf van de computer van de gebruiker bevinden en die informatie opslaan over het gebruik van een bepaalde website, teneinde de navigatie te versoepelen en te personaliseren. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze cookie-policy: https://coresdevelopment.be/nl/cookie-policy

Websites van derden

De website bevat mogelijk links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

Uw rechten

Op uw eerste verzoek zal volgende informatie u kosteloos binnen een redelijke termijn van maximum één maand verschaft worden: 

 • welke persoonsgegevens worden er van u bijgehouden?
 • waarom worden deze gegevens bijgehouden?
 • gedurende welke termijn worden deze gegevens naar verwachting bijgehouden?  
 • aan wie worden deze gegevens desgevallend doorgegeven?
 • worden deze gegevens desgevallend gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en zo ja, wat is de onderliggende logica ervan, alsook wat zijn de te verwachten gevolgen van die verwerking?

Naast het verschaffen van bovenvermelde informatie binnen een redelijke termijn (van maximum één maand), wijzen wij u op volgende rechten die u kan uitoefenen indien u dit wenst: 

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen: 

 • indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; 
 • indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken; 
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn; 
 • indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden; 
 • indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • indien de gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind; 

het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

 • indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat Cores Development nodig heeft om de juistheid te controleren; 
 • indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking i.p.v. de volledig wissing van de gegevens; 
 • indien het bijhouden van de persoonsgegevens zijn niet meer nodig is voor het doeleinde dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar; 

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker; 

het recht van bezwaar: u heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang – het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 T: +32 (0)2 274 48 00
 F: +32 (0)2 274 48 35
 E: contact@apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Contact

Teneinde uw rechten uit te oefenen, kan u te allen tijde een schriftelijk verzoek richten aan Cores Development, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 176 of per mail aan privacy@coresdevelopment.be

Dit verzoek dient tenminste volgende gegevens te bevatten: uw volledige naam en voornaam, adres, geboortedatum en een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs.

Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde namens de betrokkene, gaat het verzoek vergezeld van een bewijsstuk van de vertegenwoordiging of machtiging, een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs van de betrokkene én de verzoeker (tenzij deze een advocaat is). Dit verzoek zal in principe kosteloos beantwoord worden, binnen een termijn van maximum één maand, indien het de noodzakelijke bovenvermelde informatie vermeld heeft. 

PRIVACY DECLARATION CORES

Since Cores Development processes and collects your personal data, we need to inform you about your rights as an individual, in accordance with the applicable European regulation (GDPR).

The processing of your personal data may take place because of a legal obligation to do so or the contractual relationship between the two of us. In addition, the processing may take place because of a legitimate interest held by Cores Development or simply because you have given us your consent to process your personal data. You can always ask us to clarify on which legal basis we process your data via the contact details mentioned at the end of this privacy statement.

We may collect, store and use the following kinds of personal data:

 • information about your visits to and use of this website (including your IP address, geographical location, browser type, referral source, length of visit and number of page views);
 • information that you provide to us when completing the contact forms on our website, for the purpose of subscribing to our website services, our e-mail notifications and/or newsletters;
 • information that you provide to us in the context of our services when you make use of it;
 • information that you provide to us in the context of any other cooperation or execution of an agreement to provide services or goods;

We may use your personal information to:

 • administer the website;
 • send you information which you have specifically requested;
 • send you our newsletter and other commercial messages relating to the website and our products, services and/or promotions;
 • to be able to answer questions you ask us and to provide you with the requested information;
 • to be able to provide you with our services in the best possible way and, if necessary, to comply with all contractual or legal obligations;
 • let the execution of any other agreement that exists between us go well;

Where you provide personal data for publication on our website, we will publish it or use it in accordance with the permission you give us. Without your explicit consent, we will not provide your personal data to third parties for direct marketing purposes.

We do not engage in automated decision-making based on the personal data we collect/process.

We may disclose information about you to any of our employees, suppliers or subcontractors insofar as reasonably necessary for the purposes as set out in this privacy policy.

In addition, we may disclose information about you:

 • to the extent that we are required to do so by law;
 • in connection with any legal proceedings or prospective legal proceedings;
 • in order to establish, exercise or defend our legal rights (including providing information to others for the purpose of fraud prevention and reducing credit risk);

Except as provided in this privacy policy, we will not provide your information to third parties.

Information that we collect may be stored and processed in and transferred between any of the countries in which we operate in order to enable us to use the information in accordance with this privacy. If you are in the European Economic Area (EEA), information which you provide may be transferred to countries which do not have data protection laws equivalent to those in force in the EEA.

In addition, personal information that you submit for publication on the website will be published on the internet and may be available, via the internet, around the world.

You expressly agree to such transfers of personal information.

We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information.

We may update this privacy policy from time to time by posting a new version on our website. You should check this page occasionally to ensure you are happy with these changes. 

Your data are being stored in accordance with the statutory retention periods or as long as necessary for the purposes described above and – if the processing is based solely on your consent – at the latest until withdrawal of your consent. 

Profiles on social networks

Cores Development has profiles on various social communication media on the Internet and is therefore responsible for handling the data of its followers, fans, subscribers and other user profiles that may be created as a result of participation in these media. Cores Development will treat the data collected in such media according to the parameters of each social network in which it is present as a company and in any case according to the applicable data protection regulations. Cores Development will not collect any data from these social networks, unless with the prior, explicit and written consent of the user concerned.

Cookies

Cores Development uses “cookies”, i.e. small text files located on the hard disk of the user’s computer, which store information about the use of a particular website in order to facilitate and personalize navigation. More information can be found in our cookie policy: https://coresdevelopment.be/en/cookie-policy/.

Third parties websites

The website contains links to other websites. We are not responsible for the privacy policies or practices of third party websites.

Your rights

At your first request the following information will be provided, free of charge and within the period of one month:  

 • which data are being stored?
 • why are these data stored?
 • for what period of time are these date stored or expected to be stored?
 • when applicable, the recipients of the data?
 • are the data being used for automated decision-making, the logic involved as well as the envisaged consequences of such processing;

Next to the notification of the above mentioned  information within a reasonable period of time (in any event within one month), we inform you of all rights you can exercise if needed:

the right to rectification: if you think that certain data which are being processed by us, are inaccurate or incomplete, you have the right to request a rectification of completion, by giving an additional declaration;

the right to erasure: also known as the right to be forgotten: you have the right to demand that your personal data will be erased or deleted in case of one of the following events:   

 • if the data are no longer required for the purpose for which they were collected or processed;
 • if the data are being processed based on your consent and you want to withdraw your consent, provided that we have no other legal ground for the processing of your personal data;
 • If you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing;
 • If you think the data were processed unlawfully from the beginning;
 • If the erasure is necessary to comply with a legal obligation;
 • If the data are collected in relation to the offer of information society services to a child;

the right to restriction of the processing: you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data in case of one of the following events:

 • the accuracy of the personal data is contested, for a period enabling Cores Development to verify the accuracy of the personal data;
 • the processing is unlawful and you prefer a restriction instead of the complete erasure; 
 • the personal data are no longer needed for the purposes of the processing, but you need them for the submission, exercise or defence of legal claims;
 • if you objected against the processing pending the verification of your complaint;

the right to an electronic copy and transfer: you have – in case the processing of your personal data is based on your consent – the right to obtain a copy of the personal data you provided, in a structured, a commonly used and machine-readable format, and the right to transmit those data to another controller (when the processing was based on consent and the processing was carried out by automated means); 

the right to object: you have – in case the processing occurs in the public interest or a legitimate interest – the right to object to the processing, also to profiling and in case of processing for direct marketing purposes;

the right to lodge a complaint: if you think there has been an infringement on the European privacy legislation, you have the possibility to submit a complaint to the national data protection authority:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 T: +32 (0)2 274 48 00
 F: +32 (0)2 274 48 35
 E: contact@apd-gba.be
 

The aforementioned requests can be rejected or replied to in a restrictive way, when this is necessary to safeguard national security, national defence, public security, the prevention, investigation, detection and the prosecution of criminal offences, other objectives of general public interest, the protection of judicial independence and judicial proceedings, the prevention, investigation, detection and the prosecution of breaches of ethics for regulated professions, a monitoring, inspection or regulatory function related to, even occasionally, the exercise of official authority, the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, the enforcement of civil law claims.


Contact

To exercise your rights, you can at all times submit a written request to Cores Development, Mechelsesteenweg 176, 2018 Antwerp, or by e-mail to privacy@coresdevelopment.be

Your request has to mention at least the following data: full name and surname, address, date of birth of the data subject and a copy of a valid ID or other proof of legitimation, on which you may blacken your photo, the MRZ (machine readable zone), the strip with numbers at the bottom and the citizen service number in order to protect your privacy.

When the request is submitted by a legal representative or proxy on behalf of the data subject, the request has to contain a piece of evidence of the representation or proxy, a copy of a valid ID or other proof of legitimation of the data subject and the applicant (unless the latter is a lawyer). 

Your request will be handled  free of charge, within a period of one month, insofar the request contained all the necessary information as mentioned above.   

déclaration de confidentialité

Etant donné que Cores Development traite et collecte vos données personnelles, nous devons attirer votre attention sur vos droits en tant qu’individu et ceci, conformément à la législation  européenne (GDPR) en la matière.

Le traitement de vos données personnelles peut avoir lieu sur la base d’une obligation légale  ou de l’existence d’une relation contractuelle . En outre, le traitement peut avoir lieu sur la base d’un intérêt légitime détenu par Cores Development ou simplement parce que vous avez donné votre consentement au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez toujours demander une explication concernant la base juridique sur laquelle le traitement a lieu via les coordonnées mentionnées à la fin de cette déclaration de confidentialité.


Les suivantes catégories de données personnelles peuvent être collectées, stockées et utilisées :

 • informations sur votre visite et l’utilisation de notre site web (telles que votre adresse IP, la localisation géographique, le type de navigateur, les sources de renvoi, la durée de votre visite et le nombre de pages consultées);
 • informations que vous nous fournissez en remplissant les formulaires de contact sur notre site Web, afin de vous abonner à nos services, à nos messages électroniques et/ou à nos bulletins d’information ;
 • informations que vous nous fournissez dans le cadre de nos services lorsque vous les utilisez ;
 • les informations que vous nous fournissez dans le cadre de toute autre coopération ou exécution d’un contrat de fourniture de services ou de biens ;

Vos données personnelles peuvent être utilisées pour :

 • la gestion le site Web ;
 • vous envoyer les courriels que vous avez spécifiquement demandé d’envoyer ;
 • vous envoyer notre lettre d’information et d’autres messages commerciaux relatifs au site Web et à nos produits, services et/ou promotions ;
 • pour être en mesure de répondre à toutes les questions que vous nous posez et pour vous fournir tous les renseignements que vous avez demandé ;
 • être en mesure de fournir nos services de manière optimale et, les cas échéant, pour répondre à toute obligation contractuelle ou légale ;
 • l’exécution de tout autre accord qui existe entre nous pour fonctionner sans heurts;

Lorsque vous fournissez des renseignements personnels pour publication sur notre site Web, ceux-ci seront publiés ou utilisés dans les limites du consentement que vous nous avez donné. Sans votre consentement explicite, nous ne fournirons pas vos données personnelles à des tierces parties à des fins de « direct marketing ».

Nous ne prenons pas de décisions automatisées basées sur les données personnelles que nous recueillons/traitons.

Vos renseignements personnels peuvent être divulgués à nos employés, fournisseurs ou sous-entepreneurs, dans la mesure que ce soit nécessaire pour les finalités décrites dans la présente politique de confidentialité.

En outre, vos renseignements personnels peuvent être diffusés :

 • dans la mesure où nous sommes légalement obligés de le faire ;
 • dans le cadre de procédures judiciaires ou de procédures judiciaires futures ;
 • pour créer, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des informations à des tiers pour la prévention de la fraude et la réduction du risque de crédit) ;

Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité, vos données ne seront pas divulguées à des tiers.

Les données que nous collectons peuvent être stockées, traitées dans et transférées entre les pays dans lesquels nous opérons, afin que nous puissions utiliser les données conformément à cette déclaration de confidentialité.  Lorsque vous êtes dans l’EEE (Espace économique européen), les données que vous fournissez peuvent être transférées vers des pays qui n’ont pas de lois sur la protection des données personnelles similaires à celles en vigueur dans l’EEE. En outre, les données personnelles que vous fournissez pour la publication sur le site Web seront publiées sur l’Internet et peuvent devenir disponibles et accessible à travers le monde entier via l’Internet.

Vous acceptez expressément de tels transferts d’informations personnelles.

Des mesures de précautions techniques et organisationnelles seront prises pour éviter la perte, l’abus ou la modification de vos données personnelles.

Cette politique de confidentialité peut être mise à jour par la publication d’une nouvelle version sur notre site Web. Nous vous recommandons de consulter cette page de temps à autre pour vous assurer que vous êtes satisfait de ces changements.

Vos données seront conservées conformément aux délais de conservation légaux ou aussi longtemps que nécessaire aux fins décrites ci-dessus et – si le traitement repose uniquement sur votre consentement – au plus tard jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement à la conservation.

Profils sur les réseaux sociaux

Cores Development a des profils sur divers médias de communication sociale sur l’Internet et est donc responsable du traitement des données de ses followers, fans, abonnés et autres profils d’utilisateurs qui peuvent être créés suite à la participation à ces médias. Cores Development traitera les données recueillies sur ces supports en fonction des paramètres de chaque réseau social sur lequel elle est présente en tant qu’entreprise et, en tout cas, d’après les règles applicables en matière de protection des données. Cores Development ne collectera pas les données qui reviennent de ces réseaux sociaux sans le consentement préalable, explicite et écrit de l’utilisateur concerné.

Cookies

Cores Development utilise des “cookies”, c’est-à-dire de petits fichiers texte qui se trouvent sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur et qui stockent de l’information concernant l’utilisation d’un site Web particulier afin de faciliter et de personnaliser la navigation. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre politique sur les cookies : https://coresdevelopment.be/fr/cookie-policy/.

Sites de tierce parties

Le site Web peut contenir des liens vers d’autres sites Web. Nous ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité ou des pratiques des sites Web de tierce parties.

Vos droits

A première demande, l’information suivante vous sera gratuitement fournie dans un délai raisonnable de maximum un mois :

 • quelles données personnelles sont conservées ?
 • à quels fins ces données sont conservées ?
 • Quelle est la durée probable de la conservation des données ?
 • Le cas échéant, à qui est-ce que les données sont transmis ?
 • Le cas échéant, est-ce que les données sont utilisés pour la prise de décisions automatisées et dans la positive, quelle est la logique sous-jacente, et quelles sont les conséquences probables d’un tel traitement ?

En complément de la fourniture de l’information mentionnée ci-dessus dans un délai raisonnable (de maximum un mois), nous attirons votre attention sur les droits suivants que vous pouvez exercer si vous le souhaitez :

le droit de rectification : si vous estimez que certaines données que nous traitons, sont incorrectes ou incomplètes, vous avez le droit de demander qu’elles soient rectifiées ou complétées par la remise d’une déclaration supplémentaire.

le droit à l’effacement, mieux connu sous la dénomination « le droit à l’oubli » : vous avez le droit d’exiger que vos données personnelles soient effacées ou supprimées dans les cas suivants :

 • si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
 • si ces données sont traitées suite à votre propre consentement et que vous souhaitez retirer ce consentement, à condition qu’il n’existe aucune autre base légale qui nous permet tout de même le traitement de ces données ;
 • si vous vous opposez au traitement et qu’il n’existe aucun fondement justifié et contraignant qui permet tout de même le traitement ;
 • si vous estimés que les données ont dès le départ été traitées de manière illégale;
 • si la suppression doit avoir lieu pour se conformer à une obligation légale ;
 • si les données ont été recueillies dans le cadre d’une offre de services de la société de l’information à un enfant ;

le droit de limiter le traitement : vous avez le droit de demander que le traitement de vos données personnelles soit limité dans les cas suivants :

 • si l’exactitude/complétude des données personnelles est contestée et ce pendant la période que Cores Development a besoin pour vérifier l’exactitude ;
 • si le traitement s’avère illégal, mais vous optez de limiter le traitement au lieu d’effacer complètement les données ;
 • si la conservation des données personnelles n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, mais que vous en avez besoin pour entamer, exercer ou  fonder une action juridique ;
 • si vous vous êtes opposé au traitement en attendant une réponse à cette objection ;

le droit à recevoir une copie électronique et à la transférabilité : vous avez le droit – si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement – d’obtenir une copie de ces données, sous forme structurée, communément utilisé et électronique, si le traitement de ces données a effectivement été effectué au moyen d’un processus automatisé, ainsi que le droit de demander que cette copie soit transférée à un autre sous-traitant ;

le droit d’opposition : si le traitement est effectué dans l’intérêt public ou dans le but de promouvoir un intérêt légitime, vous avez le droit de vous opposer à ce traitement, ainsi qu’au profilage, et en cas de traitement à des fins de direct marketing;

le droit de déposer une plainte : si vous estimez que vos droits ont été violés conformément à la réglementation européenne applicable, vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité nationale chargée de la protection des données :

L’Autorité de protection des données

Rue de la presse 35
1000 Bruxelles

 T: +32 (0)2 274 48 00
 F: +32 (0)2 274 48 35
 E: contact@apd-gba.be

Les demandes précitées peuvent être refusées ou les réponses peuvent être limitées, afin de sauvegarder la sécurité nationale, la défense du pays, la sécurité publique, la prévention, l’investigation, la détection et la poursuite d’infractions pénales, d’autres objectifs d’intérêt public, la protection de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des procédures judiciaires, la prévention, l’investigation, la détection et la poursuite de violations de la déontologie, un devoir de surveillance, d’inspection ou de réglementation lié à l’exercice de l’autorité publique, la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui, la collecte de créances civiles.


Contact

Pour exercer vos droits, vous pouvez à tout moment en faire la demande par écrit à Cores Development, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 176  ou par e-mail à privacy@coresdevelopment.be  

La demande contient au moins les informations suivantes : votre nom et prénom entier, adresse, date de naissance et une copie d’une carte d’identité valide ou autre moyen d’identification.

Si la demande est présentée par un représentant légal ou par un mandataire agissant au nom de la personne concernée, la demande doit être accompagnée d’une preuve du mandat ou de l’autorisation de représentation, d’une copie d’une carte d’identité valide ou d’un autre titre d’identité de la personne concernée et du demandeur (à moins que ce dernier soit un avocat). La réponse à cette demande sera sans charges ou frais, et sera donnée dans un délai maximum d’un mois, pour autant que l’information nécessaire mentionnée ci-dessus soit donnée.